ООО "СтарИнет"
Лучшие решения
для Вашего бизнеса
Лучший выбор

Доступ в сеть Интернет,
оказание всех сопутствующих услуг:

  • хостинг
  • размещение сервера
  • регистрация доменных имен
  • настройка оборудования
  • консультации по работе в сети
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

ООО «СТАРИНЕТ»м. Запоріжжя «__»­­­­_________ 20 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРІНЕТ», що має статус платника податку на прибуток та включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗІ №248 від 24.05.2012р. (за номером 2613), та Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 7066 від 22.11.2012р. місцезнаходження якого м. Запоріжжя, вул. Лахтінська,3 ,в особі директора

Мухіної В.О., яка діє на підставі Статуту в подальшому «Оператор», з одного боку, та ____________________________________________________________________

в подальшому "Абонент" з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Типовий договір про надання телекомунікаційних послуг (далі «Договір») про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Телекомунікаційна послуга — послуга доступу до мережі Інтернет та/або послуги з передавання даних по каналам зв'язку між об'єктами, визначеними цим Договором, які надаються Оператором Абонентам за визначеними технологіями у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах, які є невід`ємними частинами договору.

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні;

Абонентський номер - сукупність цифрових знаків, номер, який присвоюється абоненту оператором телекомунікацій на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг для ідентифікації в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, підключеного до цієї мережі;

Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

Тарифний план — затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їхнього застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Оператора.

Вартість послуг - фіксований платіж, який вказується у відповідному Додатку та встановлюється Оператором для надання телекомунікаційних послуг на постійній основі на умовах, зазначених у відповідному Тарифному плані за кожний розрахунковий період та сплачується Абонентом незалежно від факту отримання послуг.

Мережа Оператора — сукупність майна і споруд зв'язку Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абоненту Послуг.

Точка підключення — місце (адреса) підключення мережевого обладнання Абонента до каналу зв'язку. Точка підключення є місцем споживання Абонентом послуг Оператора і зазначається у письмовій заявці, яку Абонент надає Оператору. Технічна можливість - наявність технічних засобів, комунікацій та інших ресурсів Мережі оператора, які необхідні для надання Послуг, знаходження Абонента в зоні дії Послуг і можливість використання для доступу до Послуг налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента.

Кінцеве обладнання - обладнання Абонента, яке з'єднане з Мережею оператора через Абонентську лінію. Характеризується типом та/або Мережевими реквізитами.

Абонентська лінія - сукупність технічних засобів через які Абонент отримує Послуги та відбувається з'єднання обладнання Абонента з Мережею Оператора, абонентська лінія зв’язку - лінія телекомунікаційної мережі, яка з’єднує кінцеве обладнання споживача з комутаційною системою та складається з магістральних, розподільних ліній зв’язку і абонентської проводки.

Технологія надання послуги - надання послуг з доступу до мережі з використанням оптоволоконної лінії зв'язку Оператора, або з використанням радіозв'язку з використанням відповідного для кожної технології обладнання.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги (в подальшому - Послуга), а Абонент зобов'язується їх отримувати та оплачувати відповідно до умов цього Договору, Додатків.

2.2. Вид Послуги, Технологія та Тарифний план, за якими надається Послуга, наведено у Додатку до цього договору, який є невід'ємною частиною Договору.

2.3. Ціна Договору складається з усіх сум нарахованих та/або сплачених рахунків за Послуги, що надаються за цим Договором відповідно до тарифного плану, обраного Абонентом.

2.4. 3амовлення нової або додаткової Послуги за цим Договором здійснюється шляхом підписання відповідного Додатку до цього Договору.

2.5. 3міна Тарифного плану здійснюється Абонентом шляхом направлення Оператору відповідної письмової Заявки. Незалежно від дати направлення Оператору Заявки, зміна Тарифного плану відбувається з 00:00:00 першого дня місяця наступного за тим місяцем, у якому Оператор отримав Заявку Абонента на зміну Тарифного плану.

2.6. 3міна технології, за якою відбувається надання Послуги, можлива в разі наявності Технічних можливостей для цього. Наявність Технічної можливості встановлюється фахівцями Оператора за письмовою заявкою Абонента. Зміна технології надання Послуги відбувається після укладання відповідної додаткової угоди до цього Договору.

2.7. Облік послуг, що надаються за цим договором, здійснюється Оператором з використанням засобів обліку, які належать Оператору.

2.8. Організаційні та технічні умови надання Послуг, зокрема технологія, за якою надаються Послуги, спосіб підключення кінцевого обладнання, часова схема надання Послуг, час, з якого розпочинається надання Послуг, швидкість, обсяги передачі інформації та ін. наведено у Додатку до цього договору, який є його невід'ємною частиною.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Оператор зобов'язаний:

3.1. Надавати Абоненту Послуги, передбачені відповідними Додатками до цього Договору відповідно до умов цього Договору, за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.2. 3дійснити підключення Абонента за адресою, вказаною у відповідному Додатку до цього Договору згідно до передбаченої Договором технології надання Послуг.

3.3. У разі обрання Абонентом Тарифного плану, яким передбачено надання Послуг Оператором за умови встановлення останнім Абоненту телекомунікаційного обладнання, Оператор зобов'язується передати за Актом прийому - передачі обладнання, а Абонент прийняти під матеріальну відповідальність таке телекомунікаційне обладнання.

3.4. Інформувати Абонента про отримані ним Послуги, про скорочення переліку, призупинення або припинення надання Послуг, перерви у роботі під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт, виникнення аварій та орієнтовні строки відновлення надання Послуга.

3.5. Повідомляти Абонента про підвищення діючих тарифів за сім робочих днів до дати введення їх в дію шляхом направлення на електронну адресу Абонента повідомлення, а також розміщення відповідної інформації на власному інтернет-сайті.

3.6. Інформувати Абонента на його запит про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до мережі Оператора.

3.7. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо.

3.8. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів, інших нормативних документів та умов договору.

3.9. 3абезпечувати правильність застосування тарифів.

3.10. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв.

3.11. Виконувати вимоги законодавства щодо захисту персональних даних Абонента.

Оператор має право:

3.12. Здійснювати облік та тарифікацію Послуг, що надаються Абоненту за цим Договором за допомогою власних засобів розрахунку.

3.13. Проводити зміну параметрів Послуг, діючих тарифів, які встановлюються Оператором самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством, цим Договором.

3.14. Тимчасово призупиняти надання Послуг для профілактичного обслуговування обладнання.

3.15. В односторонньому порядку припинити дію Договору в разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього Договору.

3.16. Застосовувати у відношенні до Абонента, за яким утворилася заборгованість по наданим Послугам, та/чи яким порушено законодавство у сфері телекомунікацій, передбачені чинним законодавством заходи, а саме:повідомити Абонента про необхідність погашення заборгованості; нарахувати пеню;скорочувати перелік Послуг або припиняти їх надання попередивши про це Абонента; змінювати порядок оплати;розірвати в односторонньому порядку договір з таким Абонентом; стягнути заборгованість, що утворилася, у судовому порядку.

3.17. Відмовити Абоненту в наданні нової/нових Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Оператором.

Абонент зобов'язаний:

3.18. Самостійно погоджувати, в разі необхідності, з власниками (орендодавцями, орендарями) приміщення, будинку, спорудження та прилеглих територій проведення всіх заходів, необхідних для надання Послуг, передбачених цим Договором. В разі проведення робіт, необхідних для надання Послуг, сприяти виконанню персоналом Оператора таких робіт (надавати та забезпечувати безперешкодний допуск у приміщення в робочі години персоналу Оператора, надавати необхідну технічну інформацію, тощо.).

3.19. Зобов`язаний: забезпечити необхідні технічні умови експлуатації наданого Оператором обладнання, а саме: безперебійне електричне живлення, що обладнано контуром захисного заземлення; постійний грозозахист на лінійному (телефонному, RJ11) та інформаційному (Ethernet, RJ45)портах, або у разі неможливості забезпечить грозозахист відключати обладнання от мережі на фізичному рівні ( витягати телефонний та Ethernet кабелі із портів обладнання); знаходження в сухому приміщенні; розташування обладнання в місцях, які дозволять персоналу Оператора виконувати на ньому експлуатаційні роботи; відповідну температуру повітря в приміщеннях, яка повинна складати від +0 до +40 градусів за Цельсієм. У разі втрати чи пошкодження обладнання компенсувати збитки Оператора на придбання чи ремонт, сплативши відповідні рахунки, виставлені Оператором, у термін 5 (п`яти) діб з моменту отримання рахунків. Сторони дійшли до згоди, що розмір компенсації не повинен перевищувати вартість втраченого або пошкодженного Обладнання, з урахуванням амортизаційного зносу.

3.20. Своєчасно та у повному обсязі оплачувати вартість Послуг, які надає Оператор, на умовах, передбачених розділом 4 даного Договору та відповідного Додатку до цього Договору.

3.21. При укладенні Договору надати повну та достовірну інформацію стосовно: поштової адреси для отримання кореспонденції, включаючи поштовий індекс;інформації про відповідальну особу від Абонента, а саме: ПІБ, контактний номер телефону, електронну адресу, тощо.

3.22. Протягом одного місяця з моменту змін поштових, банківських, податкових та інших реквізитів, в тому числі зміни відповідальної особи Абонента, його електронної адреси та будь-якої електронної адреси, яка вказана в розділі 12, письмово рекомендованим листом повідомити Оператора про такі зміни. Якщо Абонент не повідомив Оператора письмово про вказані зміни, то передані від Оператора Абоненту повідомлення та документи вважаються отриманими та Абонент не звільняється від оплати Послуг, наданих Оператором відповідно до направлених Абоненту рахунків Оператора.

3.23. У разі розірвання цього Договору та/або відмови від Тарифного плану, яким передбачається надання Послуг Оператором за умови встановлення останнім Абоненту телекомунікаційного обладнання Абонент зобов'язується протягом п'яти робочих днів з дати розірвання цього Договору та/або відмови від вищезгаданого Тарифного плану повернути Оператору передане за Актом передачі телекомунікаційне обладнання про що скласти відповідний Акт повернення обладнання. У разі втрати обладнання або відмови від повернення - сплатити вартість вищевказаного обладнання на підставі відповідного рахунку. Телекомунікаційне обладнання повинно бути повернено в стані, не гіршому за той, в якому Абонент отримай його від Оператора з врахуванням звичайного зносу.

3.24. Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку. Користування мережею Інтернет здійснюється на власний ризик Абонента. Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі він може стикнутися з програмами-вірусами, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.

3.25. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг. Не використовувати кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання телекомунікаційних послуг третім особам.. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання для надання послуг третім особам. Не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам;

3.26. Оператор, провайдер не несе перед споживачами майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд або з вини споживача у випадках, передбачених Законом.

Абонент має право:

3.27. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;

3.28. Отримувати від Оператора відомості про отримані ним телекомунікаційні послуги.

3.29. Безоплатно отримувати від Оператора рахунки на оплату отриманих Послуг;

3.30. Отримувати відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов'язків, передбачених договором або законодавством; оскаржувати неправомірні дії Оператора згідно із законодавством;

3.31. Повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов'язані з наданням Послуг або рахунками, що виставляються за Послуги.

3.32. 3амовити додаткове підключення за новою адресою або технологією, замовити зміну технології отримання Послуг

3.33. Не погодитися зі зміною тарифів на замовлені Послуги, про що повідомити Оператора за п'ять робочих днів до введення в дію нових тарифів, що призводить до припинення дії Договору.

3.34. Достроково розірвати Договір, попередивши про це Оператора за 30 календарних днів до дати припинення Договору;

3.35. Отримувати безоплатно консультаційної допомоги оператора з питань замовлення та отримання послуг, що ним надаються.

3.36. мати вільний вибір обмеження на отримання послуг у разі закінчення коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми шляхом тимчасового припинення оператором надання послуг (за наявності технічної можливості);

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовою початку надання Послуг за цим Договором є надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора, які передбачені розділом 5 цього Договору.

4.2. Факт надання Послуг оформлюється щомісячними Актами приймання-передачі наданих послуг.

4.3. Власність, що використовується Сторонами для досягнення мети цього Договору, залишається власністю кожної Сторони. Надання телекомунікаційного обладнання у користування Абоненту не припиняє право власності Оператора на таке обладнання.

4.4. По закінченню кожного розрахункового періоду, в встановлені строки, Оператор направляє Абоненту рахунок та Акт приймання-передачі наданих послуг в двох примірниках для підписання. Належним чином оформлений Абонентом примірник Акту повинен бути повернений Оператору на протязі 10 календарних днів з дня отримання його Абонентом. Неотримання Абонентом рахунку у строки, не позбавляє Абонента від обов'язку сплатити вартість отриманих послуг. В разі неотримання рахунку в обумовлені строки, Абонент зобов'язаний на протязі п'яти робочих днів після закінчення таких строків самостійно звернутися до Оператора для отримання рахунку та з'ясування обставин, у зв'язку з якими рахунок ним не був отриманий. Якщо Абонент не звернувся до Оператора для отримання рахунку, рахунок вважається отриманим належним чином та підлягає оплаті у строки встановлені цим Договором.

4.5. У випадку необґрунтованого ухилення Абонента від підписання Акту, а також в разі відсутності письмових заперечень з боку Абонента щодо наданих Послуг до 30 числа місяця, наступного за розрахунковим, підписаний представником Оператора Акт вважається рівнозначним Акту, підписаному представниками обох Сторін. Послуги за таким Актом вважаються наданими у повному обсязі без претензій щодо їх надання з боку Абонента.

4.6. Підключення та надання послуг здійснюється згідно чинного законодавства України, Правил та взятих на себе Сторонами зобов'язань, передбачених цим Договором.

4.7. В разі виникнення заборгованості Абонента за надані Послуги, яка не сплачена Абонентом протягом 5 календарних днів з моменту настання строку оплати за такі надані Послуги, Оператор має право тимчасово, до дня, наступного за днем зарахування суми боргу Абонента на поточний рахунок Оператора, призупинити надання Послуг.

4.8. Наявність заборгованості Абонента за надані Послуги, яка не сплачена Абонентом протягом 30 календарних днів з моменту її виникнення, є підставою для припинення Договору з таким Абонентом Оператором в односторонньому порядку та стягнення суми боргу у судовому порядку.

4.9. Оператор припиняє надання Послуг в разі викрадення, втрати, пошкодження обладнання та/або виникнення інших обставин, які виникли з вини Абонента, та призвели до погіршення технічних характеристик телекомунікаційного обладнання, яке перебуває у користуванні Абонента та забезпечує надання Послуг.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

5.1. Плата за надання Послуг вноситься Абонентом відповідно до обраного Тарифного плану.

5.2. Для початку отримання Послуг Оператора Абонент сплачує Вартість підключення, як плату за підключення до мережі Оператора відповідно до обраного Тарифного плану, а також Вартість послуги відповідно до обраного Тарифного плану.

5.3. Щомісячні платежі, які передбачені відповідним Тарифним планом, перераховуються на розрахунковий рахунок Оператора.

5.4. У разі виникнення додаткових робіт, які пов'язані із проведенням інсталяційних робіт телекомунікаційного обладнання, необхідного для надання Послуг за цим Договором, Абонент сплачує вартість вищезгаданих робіт протягом двох банківських днів з дати виставлення відповідного рахунку.

5.5. При оплаті Послуг Оператора Абонент зобов'язується вказати в призначенні платежу номер цього Договору. У разі розірвання Договору з ініціативи Абонента йому повертається сума залишку грошових коштів, які знаходяться на особовому рахунку Абонента на день розірвання цього Договору та після списання вартості фактично наданих послуг. Всі інші платежі, що були зроблені за цим Договором поверненню не підлягають.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. 3а невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. ТОВ»СТАРІНЕТ» не несе відповідальність за зміст інформації,що передається його мережами. У разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента), а ТОВ «СТАРІНЕТ» у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки, сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків від добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.

6.2. У разі втрати обладнання, яке було надано Абоненту в користування згідно до умов цього договору, або пошкодження з вини Абонента такого обладнання, що унеможливлює його подальшу експлуатацію за цільовим призначенням, Абонент зобов'язується відшкодувати Оператору вартість такого обладнання у повному обсязі. Факт втрати/пошкодження обладнання фіксується шляхом підписання Акту втрати/пошкодження обладнання. у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником оператора телекомунікацій та Абонентом , з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови споживача від підписання акта він підписується не менш як двома представниками оператора.

6.3. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, вартість послуг, нараховується у повному обсязі та підлягає сплаті Абонентом.

6.4. Абонент звільняється від сплати послуг за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення оператором, провайдером граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживачів, з дати реєстрації оператором відповідної письмової заяви.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (викрадення, пошкодження устаткування зловмисниками, тощо.).

7. 0БСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання стороною своїх зобов'язань за цим.

7.2. У випадку виникнення обставини непереборної сили, сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

7.3. Належним доказом наявності зазначених вище обставин і їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торговельно-промисловою палатою України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Неврегульовані між Сторонами суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання тексту договору та всіх необхідних Додатків до нього і діє протягом року. Якщо жодна із сторін, за тридцять календарних днів (якщо інший строк не вказаний в Додатку) до закінчення строку дії цього Договору, письмово не заявить про намір розірвати дію цього Договору, він вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік.

9.2. Цей Договір, а також будь-який з його Додатків може бути достроково припинено:

з ініціативи однієї із Сторін. При цьому Сторона, яка виявила бажання припинити дію цього Договору або будь-якого з його Додатків має письмово повідомити про це іншу Сторону у строк 7 (сім) календарних днів до запланованої дати, якщо інший строк не зазначений у відповідному Додатку, а також провести всі розрахунки, що передбачені цим Договором.

у випадку неодноразового або грубого порушення однією із Сторін умов цього Договору або законодавства України;

у випадку довготривалої (більше двох місяців) дії обставин форс-мажору, при цьому Сторони зобов'язуються протягом одного місяця з дати сплину двохмісячного терміну, що вказаний вище, провести фінансові взаєморозрахунки і не в праві вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків;

при незгоді Абонента із запропонованими новими тарифами на Послугу на умовах даного Договору. В цьому випадку надання послуги припиняється з моменту введення нових тарифів, а розірвання Договору відбувається після проведення всіх розрахунків за даним Договором. Штрафні санкції, що можуть бути передбачені Додатком до цього Договору і застосовуватись у разі його дострокового розірвання, в такому випадку не застосовуються до тих підключень по яких було введено нові тарифи.

Оператором в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором за рішенням суду.

9.3. Припинення надання Послуги не є розірванням цього Договору. Надання Послуги за цим Договором відновлюється після усунення порушень, у тому числі погашення заборгованості, поповнення особового рахунку тощо в порядку, передбаченому Договором.

9.4. Цей Договір або будь-який з його Додатків вважається розірваним з моменту виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору та відповідного Додатку до нього.

9.5.У разі закінчення строку дії договору або його розірвання Абонент повинен здійснити розрахунок за отримані послуги, а оператор - повернути споживачеві невикористані кошти в строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту письмового звернення Абонента.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. 3міни до цього Договору, які не стосуються зміни тарифного плану та/або замовлення нових або відмови від існуючих Послуг, зміни технології, за якою надається послуга виконуються в письмовій формі, оформлюються у вигляді Додаткової угоди до Договору, підписуються обома Сторонами та складають невід'ємну частину Договору. Зміна тарифного плану та/або замовлення нових, зміна або відмова від існуючих послуг, зміна технології, за якою надається Послуга здійснюється на підставі письмової Заяви Абонента.

10.2. Договір укладено при повному розумінні Сторонами предмету Договору. Всі попередні переговори, листування та домовленості щодо предмету цього Договору є недійсними з моменту набрання чинності цим Договором.

10.3. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10.4. Сторони домовились, що матеріали, інформація та відомості щодо цього Договору є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, якщо така передача пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору, або прямо передбачена чинним законодавством України.

10.5. При виникненні обставин, що не обумовлені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Абонент своїм підписом підтверджує, що він ознайомлен з положенням ЗУ «Про телекомунікації» та Правилами. У разі зміни Законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов`язуються з моменту набрання чинності новим законодавчим актом дотримуватися його умов. У такому випадку Договір застосовується лише в частках, яка не суперечить чинному законодавству.

10.6. Всі Додатки, Додаткові угоди, а також Акти є невід'ємною частиною Договору і набирають чинності з моменту їх підписання.

10.7. 0ператор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно чинного законодавства України.

10.8. Абонент підписуючи цей договір гарантує, що ним врегульовані всі питання з власником/власниками приміщення та отримані дозволи власника/власників щодо проведення робіт, та встановлення обладнання, необхідних для надання Послуг в приміщеннях та/або на території, стосовно яких Абонент користується правом користування. Всі можливі ризики, негативні наслідки, відшкодування та ін., які не є безпосереднім наслідком шкоди, заподіяної в ході проведення робіт по підключенню обладнання з вини Оператора, Абонент приймає на себе та самостійно вирішує з власником/власниками приміщень та/або територій всі питання стосовно врегулювання негативних наслідків, шкоди та ін.

10.9. Підписуючи цей договір, Абонент дає згоду Оператору на обробку, використання персональних даних Абонента, (про його ПІБ, адресу, місце проживання (місце реєстрації) та номери телефонів), наданих останнім при укладанні Договору, а також під час дії договору, з метою забезпечення ведення Оператором персоніфікованого обліку наданих Послуг, персоніфікованого обліку вартості наданих Послуг та взаєморозрахунків за надані Послуги. Обробка персональних даних Абонента здійснюється Оператором у порядку, встановленому чинним законодавством.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

TOB "СТАРІНЕТ" 37256246

Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, 3

Адреса для листування:69076, м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, 3

Телефон.: 270-53-76, (096)80-44-225

e-mailsupport@starinet.zp.ua

Найменування банку:

Поточний рахунок: 26003060729417

МФО: 313399 Хорт.відд.Зап.РУ ПАТ КБ ПриватБанк


Код ЄДРПОУ (або ІПН): 37256246

Директор Мухіна В.О.